Američke države u kojima ilegalni imigranti mogu izvaditi vozačku dozvolu

Američke države u kojima ilegalni imigranti mogu izvaditi vozačku dozvolu

Amerika se ponovo otvara za putnike iz inostranstva, ali samo za one sa potvrdom o vakcinaciji
20 zanimljivih razlika između života u Americi i Evropi
Da li je nezakonito da imigrant bez dokumenata započne biznis u Americi

Države izdaju vozačke dozvole prema ustavnoj nadležnosti 10.amandmana. Kongres je 2005.godine doneo ’Prava identifikaciona dokumenta’ (Real ID), stvarajući standarde za vozačke dozvole izdate od strane države, uključujući dokaze o zakonitom statusu. Ovaj kratak pregled daje rezime državnog zakonodavstva kojim se odobravaju vozačke dozvole ili autorizacione kartice za neovlašćene imigrante (ne sme se koristiti u svrhu savezne identifikacije).

Šesnaest država i D.C.su doneli zakone kojima neovlašćenim imigrantima omogućava da dobiju vozačke dozvole. Ove države – Kalifornija, Kolorado, Konetikat, Delover, Havaji, Ilinois, Merilend, Nevada, Nju Džerzi, Novi Meksiko, Njujork, Oregon, Juta, Vermont, Virdžinija i Vašington – izdaju licencu ako podnosilac zahteva obezbedi određenu dokumentaciju, poput stranog izvoda iz matične knjige rođenih, stranog pasoša ili konzularne kartice kao i dokaza o trenutnom prebivalištu u državi.
2020.godine, Virdžinija je postala najnovija država koja je donela zakone po kojima se vozačke dozvole i lične karte produžuju na one bez dokaza o zakonitom boravištu (HB 1211).

los angeles chicago glasnik

Kalifornija – Zakon A 60 – 2013. godina

Ovaj zakon zahteva da Odeljenje za motorna vozila izdaje vozačke dozvole licima koja nemaju pravo na broj socijalnog osiguranja, ako se obezbedi potrebna dokumentacija.

Kolorado – Zakon S 251 – 2013. godina

Ovaj zakon omogućava pojedincima da se kvalifikuju za vozačku dozvolu, dozvolu za rad ili ličnu kartu, uprkos tome što pojedinac nije zakonito prisutan ili je samo privremeno zakonito prisutan u Sjedinjenim Državama, ako su ispunjeni određeni uslovi kao što je pružanje državnih poreskih prijava.

Konektikat najbogatija drzava u Americi

Konetikat – Zakon H 6495 – 2013. godina

Ovaj zakon pruža vozačke dozvole kandidatima koji predaju važeći strani pasoš ili konzularnu legitimaciju kao i dokaz o prebivalištu, bez obzira na legalno prisustvo u Americi. Podnosioci zahteva moraju podneti zahtev za legalizaciju čim on/ona ispunjava uslove.

Delaver – Zakon S 59 – 2015. godina

Ovaj zakon stvara način za imigrante bez dokumenata da dobiju vozačku dozvolu u Deloveru. Kartica privilegije za vožnju ili podnosilac dozvole mora pružiti državi zadovoljavajuća dokumenta i podnetu prijavu poreza na dohodak u Deloveru ili da je pojedinac boravio u Deloveru i bio pod statusom zavisnog člana od strane osobe koja je prijavila porez na dohodak u poslednje dve godine. Kartica se ne smatra važećim oblikom identifikacije zbog nemogućnosti podnosioca zahteva da dokaže legalno prisustvo u Americi.

hawaii chicago glasnik

Havaji – Zakon H 1007 – 2015. godina

Ovaj zakon dozvoljava izdavanje vozačkih dozvola stanovnicima Havaja koji ne mogu da dostave dokaz o legalnom prisustvu u Americi. Podnosioci zahteva moraju da dostave dokaz o identitetu i prebivalištu na Havajima.

trump tower chicago glasnik

Ilinois – Zakon S 957 – 2012. godina

Ovaj zakon dozvoljava državnom sekretaru da izda privremenu dozvolu posetiocu koji je određeno vreme u Ilinoisu ali ne ispunjava uslove za dobijanje broja soc.osiguranja i nije u stanju da dokaže legalno prisustvo. Važeći inostrani pasoš koji nije istekao ili konzularni dokument iz zemlje državljanstva su prihvatljivi oblici identifikacije.

Merilend – Zakon S 715 – 2013. godina

Ovaj zakon dozvoljava izdavanje dozvole onima koji nemaju legalan status ili važeći broj soc.osiguranja. Novi podnosioci zahteva moraju da dostave dokaze da je podnosilac podneo dve prijave poreza na dohodak u Merilendu, dokaz o prebivalištu ili da je bio pod statusom zavisnog člana od strane osobe koja je prijavila porez na dohodak u poslednje dve godine. Licence nisu važeće za potrebe federalne identifikacije.

new jersey chicago glasnik

New Jersey – Zakon A 4743 – 2019. godina

Ovaj zakon stvara standardnu vozačku dozvolu ili identifikaciju koja ne zahteva dokaz o legalnom prebivalištu. Zakon zabranjuje komisiji za motorna vozila da otkriva informacije bilo kojoj saveznoj, državnoj ili lokalnoj agenciji za sprovođenje zakona u svrhu imigracije bez pristanka pojedinca, lanoga, sudskog naloga ili sudskog poziva, osim ako je takvo ograničenje u suprotnosti sa saveznim zakonom. Komisija ne može zadržati kopije dokumenata predatih radi utvrđivanja podobnosti za licencu ili ličnu kartu.

Novi Meksiko – Zakon H 173 – 2003. godina

Ovaj zakon omogućava Odeljenju za motorna vozila da prihvati poreske identifikacione brojeve kao zamenu za broj soc.osiguranja bez obzira na imigracioni status.

njujork amerika chicago glasnik srbi u americi

Njujork  – Zakon S 1747 – 2019. godina

Ovaj zakon ovlašćuje Odeljenje za motorna vozila da izdaje standardne vozačke dozvole i ograničava koje informacije mogu da se zadrže i daju onima koji apliciraju ili poseduju dozvole.

Njujork  – Zakon A3675 – 2019. godina

Ovaj zakon dozvoljava izdavanje dozvole stanovnicima bez dokumenata i štiti podatke onih koji se prijavljuju za takvu privilegiju od neopravdanog davanja. Odeljenje za motorna vozila ne sme otkriti evidencije nijednoj agenciji koja primarno sprovodi zakon o imigraciji bez zakonitog sudskog naloga ili zakonskog naloga. Zakon zahteva da bilo koja osoba ili entitet koji ima pristup informacijama iz odeljenja potvrdi da se te informacije neće koristiti u svrhe civilne imigracije. U obrascima zahteva za nekomercijalne dozvole i dozvole za učenike koje ne ispunjvaju savezne standarde za identifikaciju ne sme biti navedeno: dokumenti koje je podnosilac koristio da dokaže starost ili identitet; neprihvatljivost podnosioca zahteva za broj soc.osiguranja, gde je to primenljivo; državljanstvo ili imigracioni status podnosioca zahteva. Nekomercijalna vozačka dozvola ili dozvola za učenike koja ne ispunjava savezne standarde za identifikaciju se ne može korisitti kao dokaz o državljanstvu ili imigracionom statusu i ne može biti osnova za pretragu, hapšenje ili zadržavanje osobe. Takve dozvole moraju biti vizuelno identične vozačkim dozvolama savezne namene, s tim što takve dozvole mogu da sadrže „Nije za savezne svrhe“.

Nevada – Zakon S 303- 2013. godina

Ovaj zakon stvara vozačku autorizacionu karticu i omogućava podnosiocima zahteva, bez obzira na pravni status, da kao dokaz identiteta dostave izvode iz matične knjige rođenih ili pasoše izdate od strane druge strane države. Ovaj zakon takođe zabranjuje objavljivanje informacija koje se odnose na pravni status u svrhe koje se odnose na sprovođenje imigracionih zahteva.

oregon chicago glasnik

Oregon – Zakon H2015 – 2019. godina

Ovim zakonom se eliminište obavezu da lice obezbedi dokaz o legalnom prisustvu pre nego što Ministarstvo saobraćaja izda nekomercijalnu vozačku dozvolu, potvrdu o vožnji uz nadzor ili ličnu kartu. Prihvatljivi dokumenti za dokazivanje identiteta, datuma rođenja ili adrese kada se neko prijavljuje za vozačku dozvolu, potvrdu ili ličnu kartu koja nije pravi identifikacioni dokument, komercijalna vozačka dozvola ili potvrda uključuju: a) važeći pasoš iz države čiji kandidat državljanin; b)važeći konzularni dokument koji je izdao konzulat države kandidata u kome poseduje državljanstvo; c) vozačku dozvolu, potvrdu ili ličnu kartu koju je izdao Oregon i koja ističe za manje od 13 godina od trenutne prijave; d) vozačku dozvolu, potvrdu ili ličnu kartu koju je izdala druga država i koja je važeća ili istekla za manje od godinu dana pre trenutne prijave

Juta – Zakon S 227 – 2005. godina

Ovaj zakon uspostavlja jednogodišnju vozačku kartu za neovlašćene imigrante. Kandidati bez broja socijalnog osiguranja moraju dokazati prebivalište u Juti na šest meseci i dostaviti poreski identifikacioni broj. Država izričito zabranjuje upotrebu ove kartice u bilo koje svrhe identifikacije.

Vermont – Zakon S 38 – 2013. godina

Ovaj zakon omogućava stanovnicima Vermonta koji ne mogu legalno da prisustvuju u Americi da ispune uslove za privilegovanu karticu za upravljanje motornim vozilima ili alternativnu identifikacionu karticu.

Virdžinija – Zakon HB1211/SB34 – 2020. godina

Ovaj zakon stvara vozačku karticu ili dozvolu za kandidate koji ne ispunjavaju uslove za vozačku dozvolu ili potvrdu. Podnosilac zahteva mora da prijavi prihod i odbitke u Virdžiniji ili da je zavisni član na osnovu prijave za porez i dohodak koja je podneta u prethodnih 12 meseci i ne sme biti u suprotnosti sa zahtevima osiguranja. Od kandidata se možda neće očekivati da podnese dokaz o legalnom prisustvu u Americi. Vozačka priviliegija ili dozvola ističu na drugi rođendan podnosioca zahteva nakon datuma izdavanja. Prednja strana vozačke kartice ili dozvole mora po izgledu biti identična vozačkoj dozvoli ili potvrdi koja NIJE PRAVI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT a poleđina kartice ili dozvole mora biti identična ograničenju na poleđini dozvole sa ograničenim trajanjem, potvrde ili specijalne kartice.

pogled na sijelt chicago glasnik

Vašington – Zakon H 1444 – 1993. godina

Ovaj zakon omogućava podnosiocima zahteva za vozačke dozvole bez brojeva soc.osiguranja da pruže alternativnu dokumentaciju koja pokazuje prebivalište u državi Vašington kao što su računi za komunalne usluge i poreski identifikacioni brojevi.

washington dc chicago glasnik

Distrikt Kolumbija (D.C.) – Zakon B 275 – 2013. godina

Ovaj zakon stvara dokumenta ograničene namene (vozačku dozvolu, ličnu kartu ili potvrdu) za stanovnike Distrikta kome nije dodeljen broj soc.osiguranja ili ne može da ima legalno prisustvo u Sjedinjenim Državama.

COMMENTS

WORDPRESS: 0