Treba vam sponzor za zelenu kartu? Evo šta sve treba da znate o sponzoru

Treba vam sponzor za zelenu kartu? Evo šta sve treba da znate o sponzoru

Top 15 državnih poslova u Americi sa najboljim beneficijama
Od sledeće nedelje skuplja naknada za izdavanje američkog pasoša
USCIS – Imigranti će moći da menjaju pol na imigracionim obrascima bez dodatnih dokaza

Šta je zajednički sponzor?

Zajednički sponzor – ili finansijski ko-sponzor – je američki državljanin ili vlasnik zelene karte (stalni stanovnik) koji pristaje da preuzme zakonsku obavezu finansijskog izdržavanja podnosioca zahteva za porodičnu zelenu kartu. Traženje pomoći od zajedničkog sponzora je obično opcija kada vrsta prihoda (i imovine, ako je ima) „primarnog sponzora“ i njegovog domaćinstva ne mogu zadovoljiti minimalne finansijske uslove za porodičnu zelenu kartu.

Mnogi potencijalni zajednički sponzori su razumljivo zabrinuti zbog pravne obaveze uključene u ovaj aranžman. Međutim, nema razloga za brigu! Obaveze zajedničkog sponzora imaju datum isteka, a retki su slučajevi da zajednički sponzori ikada zaista moraju da pruže finansijsku podršku. Zajedničko sponzorstvo je u suštini polisa osiguranja za američku vladu u malo verovatnom slučaju da primarni sponzor ne može ispuniti svoju finansijsku obavezu prema budućem vlasniku zelene karte.

Preciznije, ovaj vodič će obuhvatiti:

 • Kada je potreban zajednički sponzor
 • Odgovornosti zajedničkog sponzora
 • Kako postati zajednički sponzor

Kada je potreban zajednički sponzor?

Zajednički sponzor je obično potreban kada supružnik sponzor (primarni sponzor) i njihvoo domaćinstvo nemaju dovoljno prihoda i/ili imovine da zadovolje minimalne finansijske uslove za zelenu kartu zasnovanu na braku.

Drugi uobičajeni razlozi:

 • Prihodi primarnog sponzora za poslednju godinu podnošenja poreza ispunjavaju uslov, ali njihovi prihodi za prethodnu poresku godinu ne
 • Primarni sponzor koristi prihod van Sjedinjenih Država za kvalifikaciju, ali se taj prihod odražava kao gubitak (negativan) na obrascu 1040 Poreske službe (IRS) (federalna prijava poreza na dohodak pojedinaca)

Prihod koji se koristi za sponzorstvo generalno mora biti pozitivan u poreskoj prijavi. Minimalni potrebni prihod za većinu sponzora iznosi 125% Federalnih smernica za siromaštvo za nijhovo domaćinstvo i lokaciu. Za par koji živi u 48 susednih država (kontinentalni deo Sjedinjenih Država) i nemaju dece, potreban minimalni godišnji prihod je trenutno 21.137 dolara. Ako je prihod premali, onda se imovina može koristiti – ali ta imovina mora biti jednaka 5 puta razlici između prihoda zajedničkog sponzora i minimalnog potrebnog prihoda.

Odgovornosti zajedničkog sponzora

Zajednički sponzor pomaže da se osigura da će supružnik koji traži zelenu kartu dobiti dovoljno finansijske podrške za pokrivanje osnovnih životnih potreba i sprečiti ih da po dolasku u Sjedinjene Države postanu „javna naknada“ -to jeste, zavisni od državnih davanja. U tu svrhu, zajednički sponzor mora ispuniti brojne obaveze dok te obaveze ne prestanu.

Koje su obaveze zajedničkog sponzora?

 1. Pružanje finansijske podrške: biti zajednički sponzor znači biti podjednako odgovoran kao i supružnik sponzor (primarni sponzor) za finansijsku podršku nosioca zelene karte zasnovane na braku. Odnosno, moraju održavati minimalni godišnji prihod od 125% Federalnih smernica o siromaštvu za veličinu svog domaćinstva dok im ne prestanu obaveze prema nosiocu zelene karte (vidi dole)
 2. Nadoknada državi za korišćenje javnih koristi: svrha postojanja finansijskog sub-pokrovitelja je da se spreči da nosilac zelene karte zasnovane na braku postane „javna naknada“

Važno ažuriranje – 9.mart 2021.godine: i novo pravilo javnih naknada Ministarstva spoljne bezbednosti (DHC) i politika javnih naknada Ministarstva spoljnih poslova (DOC) trenutno nisu na snazi. Pravilo DHS-a je zaustavljeno 9.marta 2021.godine, dok je politika DOS-a pauzirana na neodređeno vreme 29.jula 2020.godine. ovaj članak odražava te politike, koje su u početku stupile na snagu 24.februara 2020.godine, i neće se odmah ažurirati u skladu sa prethodnim, dugogodišnjim uputstvima, izdatim 1999.godine.

To, međutim, ne znači da su sve beneficije javne pomoći van granica vlasnika zelene karte zasnovane na braku. Vlada pravi razliku između naknada koje osobu čine javnom naplatom – novčane pomoći (na primer, Dopunski sigurnosni prihod ili „SSI“) – i beneficija koje nemaju – bezgotovninske pomoći i novčane pomoći „posebne namene“ (kao što su Medicaid i naknada za nezaposlene). Listu svake vrste potražite na veb stranici Američke službe za državljanstvo i imigraciju (USCIS).

Ako nosilac zelene karte prima beneficije „javne naknade“ od savezne, državne ili lokalne vladine agencije pre isteka obaveza zajedničkog sponzora, zajednički sponzor i supružnik će možda morati da vrate iznos tih beneficija agenciji.

Ako nosilac zelene karte prima beneficije „nejavne naknade“, zajednički sponzor i supružnik sponzor neće morati da otplaćuju vrednost vladi. Međutim, neke vladine agencije mogu računati prihod zajedničkog sponzora kao prihod vlasnika zelene karte pri odlučivanju da li će dati beneficije i odgovarajući iznos. Drugim rečima, ako prihod zajedničkog sponzora zadovoljava 125% Saveznih smernica o siromaštvu (ili drugi procenat, u zavisnosti od kriterijuma za prijavu određene agencije) za njihovu veličinu domaćinstva, što bi uključivalo i nosioca zelene karte, tada bi nosilac zelene karte mogao biti uskraćen za beneficije ili dobiti manji iznos.

Važno: USCIS je nedavno predložio promenu svoje politike o utvrđivanju ko spada u termin „javna naknada“. Ako se usvoji, nova politika će proširiti listu pogodnosti koje podnosioce zahteva za vizu i zelenu kartu čine zavisnim od vlade (ili će verovatno biti u budućnosti).

 

 1. Ažuriranje vaše adrese: dok ne isteknu obaveze zajedničkog sponzora (u nastavku), moraju obavestiti USCIS svaki put kada se presele. Moraju da dostave svoju novu adresu na obrascu I-865 (zvanično nazvano „Obaveštenje sponzora o promeni adrese“) u roku od 30 dana nakon preseljenja

Šta nisu obaveze zajedničkog sponzora?

Zajednički sponzor nije obavezan za:

 • Poreze i privatne dugove vlasnika zelene karte zasnovane na braku (kao što su kreditna kartica, dug za medicinski ili studentski kredit, hipoteka ili iznajmljivanje)
 • Susret vlasnika zelene karte zasnovanog na braku sa policijom

Kada će te obaveze početi?

Obaveze zajedničkog sponzora počinju tek nakon odobrenja zelene karte zasnovane na braku.

Kada će te obaveze prestati?

Odgovornosti zajedničkog sponzora prestaju kada nosilac zelene karte zasnovane na braku doživi bilo šta od sledećeg:

 • Postane američki državljanin
 • Radio je 40 kvartala (10 godina) u Sjedinjenim Državama
 • Više nije vlasnik zelene karte i napustio je Sjedinjene Države (zvančno poznato kao „napuštanje stalnog boravka“)
 • Ako je pokojni
 • Odobren je novi zeleni karton nakon stavljanja u postupak uklanjanja (deportacije)

Smrću zajedničkog sponzora prestaju i njihove obaveze. Međutim, ako su dugovali bilo kakvu podršku vlasniku zelene karte zasnovane na braku pre nego što je zajednički sponzor preminuo, možda će se od imovine zajedničkog sponzora, ako ga ima, morati platiti te dugove.

Međutim, obaveze zajedničkog sponzora bi se nastavile ako supružnik sponzor i vlasnik zelene karte zasnovane na braku okončaju svoju vezu razvodom.

Šta se dešava kada zajednički sponzor ne ispuni svoje obaveze?

U slučaju:

Ako ne obezbedi finansijsku podršku, nosilac karte zasnovane na braku može podneti tužbu protiv sponzora kako bi naplatio potrebnu podršku. Drugim rečima, vlasnik zelene karte bi mogao tužiti zajedničkog sponzora kako bi primio razliku između prihoda vlasnika zelene karte (ako je ima) i 125% od smernica o siromaštvu, bez obzira da li je prihod vlasnika zelene karte jednostavno pao ispod tog nivoa ili sponzor nije pružio tu podršku.

Da pretpostavimo, na primer, da je vlasnik zelene karte ostao bez posla. U ovom slučaju, vlasnik zelene karte bi mogao tužiti zajedničkog sponzora za iznos koji bi prihod vlasnika zelene karte doveo do tog praga. Nekoliko takvih tužbi je, međutim, ikada pokrenuto protiv sponzora, a svi su bili protiv bivših supružnika, prema Imigrantskom centru za pravne resurse (ILRC), neprofitnoj grupi koja se zalaže za prava imigranata.

Ako ne nadoknadi državi korišćenje „javnih koristi“, agencija koja je obezbedila ove beneficije može tužiti sponzore da naplate taj novac, uključujući troškove prikupljanja i pravne takse. Prema ILRC-u, „U praksi je bilo malo vladinih radnji radi dobijanja nadoknade za ove beneficije“.

Ako ne ažuriraju svoju adresu, mogu biti kažnjeni između 250 i više od 5.000 dolara, u zavisnosti od toga da li su jednostavn zanemarili ažuriranje vlade ili su znali da je nosilac zelene karte zasnovane na braku dobio javna davanja koja bi trebalo da se vrate vladi (za više detalja, posetite oficijalnu stranicu USCIS-a).

Kako se može postati zajednički sponzor?

Zajednički sponzor mora ispuniti sve iste uslove kao i supružnik sponzor. Drugim rečima, ne mogu da kombinuju svoj prihod i imovinu sa prihodima supružnika sponzora (i domaćinstva tog supružnika) kako bi ispunili uslov minimalnog prihoda.

Oni takođe moraju popuniti i potpisati obrazac I-864, zvanično nazvan „Izjava o podršci“ (Supružnik sponzor mora popuniti zasebnu kopiju ovog obrasca).

Koji su kriterijumi za zajedničkog sponzora?

Da bi se kvalifikovao, zajednički sponzor I-864 mora da ispuni sve sledeće uslove:

 • Budite američki državljanin ili vlasnik zelene karte
 • Imajte najmanje 18 godina
 • Živite u Sjedinjenim Državama ili na teritoriji SAD-a, ali ne u domaćinstvu bilo kog od supružnika
 • Imati ukupan prihod domaćinstva jednak najmanje 125% smernica saveznog siromaštva za veličinu domaćinstva i lokaciju (i za poslednju godinu podnošenja poreza i za tekuću godinu)
 • Budite spremni da prihvatite zajedničku odgovornost sa supružnikom sponzorom za finansijsku podršku supružniku koji traži zelenu kartu

VAŽNO: Američko ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) je nedavno predložilo povećanje efikasnog praga za minimalni prihod sa 125% na 250% Federalnih smernica za siromaštvo u vezi veličine i lokacije domaćinstva sponzora. Odvojeno, od supružnika koji traži  zelenu kartu može se takođe tražiti da dostavi dokaze o svojoj sposobnosti da se finansijski izdržavaju, što nije uslov prema trenutnoj imigracijskoj politici.

Ko može biti zajednički sponzor?

Svako ko ispunjava gore navedene uslove može biti zajednički sponzor. Ne moraju biti u srodstvu ni sa supružnikom sponzorom niti sa supružnikom koji traži zelenu kartu. Zajednički sponzor može biti prijatelj ili član porodice. Ne moraju da žive sa bilo kojim supružnikom, ali ako to učine, potrebno je da ispune obrazac I-864A (zvanično nazvan „Ugovor između sponzora i člana domaćinstva“).

Da bi pomogao u ispunjenju minimalnog godišnjeg prihoda za finansijsko sponzorstvo, zajednički sponzor može takođe uključiti prihod i imovinu članova sopstvenog domaćinstva kao što su:

 • Odrasla deca
 • Odrasli braća i sestre
 • Roditelji

Da bi se kvalifikovali za člana domaćinstva, takvi rođaci su morali da budu ili zavisni od poslednje pojedinačne savezne prijave poreza na dohodak zajedničkog sponzora ili su živeli sa njima poslednjih 6 meseci. Zajednički sponzor može uključivati i svaku odraslu osobu za koju su tvrdili da je izdržavana, ali nije živela sa njima.

Svaki član domaćinstva ili odrasla osoba na izdržavanju mora popuniti obrazac I-864A ako spoje svoj prihod i/ili imovinu sa zajedničkim sponzorom kako bi ispunili minimalni godišnji prihod. I član domaćinstva/odrasla osoba na izdržavanju i zajednički sponzor moraju potpisati ovaj obrazac i priložiti ga obrascu zajedničkog sponzora I-864.

Koliko je zajedničkih sponzora dozvoljeno?

Bračni drug koji traži zelenu kartu može uključiti do 2 zajednička sponzora, pored supružnika sponzora (primarnog sponzora). Drugi zajednički sponzor je, međutim, obično neophodan samo ako postoji više pojedinaca navedenih u jednoj aplikaciji za zelenu kartu (na primer, ako supružnik koji traži zelenu kartu dovodi svoju decu), pa je potreban veći minimalni godišnji prihod. Drugi zajednički sponzor bi se složio da finansijski podrži preostale kandidate što primarni sponzor i prvi zajednički sponzor nisu mogli.

Koje vrste prihoda zajednički sponzor može koristiti za ispunjenje finansijskih uslova?

Zajednički sponzor može uključivati iste vrste prihoda – kao što su plate i dnevnice, penzije i alimentacija – koje može koristiti supružnik sponzor.

Koje dokumente zajednički sponzor mora priložiti uz obrazac I-864?

Dokumenti potrebni za zajedničkog sponzora su isti kao i za supružnika sponzora (primarnog sponzora). Za potpunu listu pogledajte naš vodič o dokumentima potrebnim za zelenu kartu zasnovanu na braku.

Oni generalno uključuju sledeće:

 • Dokaz o prihodu (i imovini, ako ih ima)
 • Dokaz o američkom državljanstvu ili statusu vlasnika zelene karte
 • Ako je relevantno, obrazac I-864A popunjava svaki pojedinac koji će kombinovati svoj prihod i/ili imovinu sa zajedničkim sponzorom kako bi ispunio minimalni godišnji prihod

Izvor: Boundless.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0